§ 1. Formål
– at være den samlende forening for brugerne af CompuGroup Medical lægesystemerne.
– at øge kendskabet til og påvirke den videre udviklingen af CompuGroup Medical lægesystemerne.

§ 2. Medlemskab
2.1: Som medlem kan optages alle læger, der har brugerlicens til Æskulap og XMO lægesystemerne.
2.2: Ekstraordinære medlemmer kan indstilles af bestyrelsen og optages efter generalforsamlingens accept.

§ 3. Kontingent
3.1: Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
3.2: Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse udbetales ingen andel af foreningens aktiver eller refusion af kontingent.

§ 4. Bestyrelse
4.1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer.
6 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være speciallæger i almen medicin. Det 7. medlem tilstræbes valgt blandt medlemmer af foreningen fra de øvrige specialer.
Valget af bestyrelsesmedlemmer er gældende for 2 år således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Mindst en af suppleanterne skal være speciallæge i almen medicin.
4.2: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
4.3: Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens beslutning, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
4.4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
4.5: Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
4.6: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.7: Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med møder og arran­gementer dækkes efter regning eller skøn, ligeså telefon, porto og kontorhjælp.
4.8: Bestyrelsen kan ansætte sekretær til varetagelse af det daglige kontorarbejde. Sekretæren får stillet nødvendigt kontorudstyr til rådighed.

§ 5. Regnskab
5.1: Brugerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
5.2: Kassereren udarbejder årsregnskab og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse ved den årlige generalforsamling.

§ 6. Tegningsret
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden er den ene.

§ 7. Revision
Der vælges 2 revisorer, hvis funktion er at revidere regnskabet.

§ 8. Generalforsamling
8.1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved meddelelse i brugerbladet, pr mail eller pr. brev med mindst 14 dages varsel.
8.2: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den består af samtlige medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
8.3: Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Stillede forslag vedtages ved simpel majoritet.
8.4: Forslag medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
8.5: Såfremt et medlem er forhindret i at give møde, har vedkommende medlem ret til at afgive sin stemme skriftligt, vedrørende de på dagsordenen opstillede forslag. Stemmeafgivningen fremsendes i forseglet kuvert til formanden, der ubrudt giver denne til dirigenten, så snart denne er valgt.
8.6: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning.
8.7: Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt 1 af de tilstedeværende medlemmer kræver det.
8.8: Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af dirigenten.
8.9: Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer..

§ 10. Opløsning
11.1: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
11.2: Ved opløsning deles foreningens aktiver og passiver ligeligt blandt medlemmerne.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. september 2010.