13.3.2012 Lars Johansen

Trinity Konferencecenter
Gammel Færgevej 30
Snoghøj
7000 Fredericia

Ekstraordinær Generalforsamling

Fredag d 30. Marts 2012 kl. 11.30
Den ekstraordinære generalforsamling ligger umiddelbart før den ordinære generalforsamling i XMO Brugerforening.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Ændring af foreningens vedtægter §2.1 så den kommer til at lyde:
  §2.1 Som medlem kan optages alle læger, der har brugerlicens til et lægesystem leveret af firmaet Compu Group Medical, Danmark, eller et afløsende ejerforhold.
  (Nuværende ordlyd: Som medlem kan optages alle læger, der har brugerlicens til Æskulap og XMO lægesystemerne)
 4. Ændring af §9 således at denne kommer til at lyde:
  §9 Ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringer.
  9.1. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10 medlemmer, der skriftligt anmoder formanden om at indkalde den.
  9.2. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer.

  (Nuværende ordlyd: §9. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.)

Ordinær generalforsamling

Fredag den 30. marts 2011 kl. 11.45

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse
 4. Beretning fra udvalg
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Valgperiode 2 år)
  På valg er: Thomas Rasmussen og Tyge Fogh, der begge modtager genvalg.
  (Lars G Johansen, Ole Klitgaard, Mona M Larsen og Kim Rønhof genvalgt 2011)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Valgperiode 1 år).
  På valg er:
Bjarne Mansachs og John Mortensen, hvoraf Bjarne har valgt at trække sig og John modtager genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer.  Leo Thomsen og Hanne Korsholm, begge modtager genvalg
 10. Gennemgang af indkomne forslag
 11. Eventuelt