Eigeroy FyrAf Preben Larsen, ICPC-konsulent DAK-E 20130424

Hovedparten af de praktiserende læger er nu tilmeldt datafangst. Pr. 24/4 er 94,8 % af lægerne og 98,4 % af alle XMO-brugere tilmeldt datafangst. Ca. 80 % af de tilmeldte praksis er aktive forstået sådan, at de har modtaget tilmeldingshonorar, som udløses ved indsendelse af 5 eller flere pop-uppere. Ca. 50 % af de aktive læger koder med ICPC koder i mere end 70 % af deres konsultationskontakter og er således Sentinellæger med fuld adgang til alle kvalitetsdatarapporter.

Der er mange nytilmeldinger inden for de seneste måneder og således også en vis usikkerhed om funktionen og betydningen af installation af datafangst på den enkelte arbejdsplads. Dette har også afspejlet sig i en del af diskussionen på brugerforeningens diskussionsforum. Det kan med denne baggrund måske være passende kort at resumere funktionen og dataindsamlingen.

For korrekt funktion af datafangst skal der være installeret en Sentinel-klient på alle arbejdsstationer. Sentinel-klienten er et lokalt program, som i baggrunden indsamler data fra lægeprogrammet, når programmet er fungerende.Programmet installeres af CGM. Programmet starter automatisk op, når arbejdspladsen startes op. Du kan kontrollere om programmet er fungerende ved at checke Sentinel-ikonet, et fyrtårnsbillede i nederste, højre hjørne af skærmen. En fungerende Sentinel-klient er karakteriseret ved et ikon med grønt tretal i øverste, venstre hjørne ved funktion, sort firkant eller rødt kryds ved manglende funktion. En forudsætning for velfungerende datafangst er aktivitet i Sentinel-klienten som anført med ikon for aktivitet.

De data der opsamles og bruges til dannelse af kvalitetsrapporterne er

  1. ICPC koderne
  2. registrerede ydelser
  3. ordineret medicin
  4. laboratoriesvar i den udstrækning de overholder IUPAC kodestandard eller specifikke datafangstkoder, f.eks. rygestatus,
  5. modtagne epikrisekoder, icd10 koder
  6. informationer opsamlet fra pop-up fra projekttilmeldinger, f.eks diabetesprojekt.

Data opsamles i dansk almen medicinsk database, DAMD, som alene er lægefagligt styret og kontrolleret.

De opsamlede data danner baggrund for kvalitetsrapporterne, mange af disse baseret på ICPC kodningen, men der er også dannet rapporter som alene er baseret på registreringer om medicin eller ydelser og foretagne laboratorieundersøgelser. Data opsamles alene prospektivt, hvorfor der kan være en periode, hvor de dannede rapporter ikke er særligt repræsentative.

Oplever du uoverensstemmelser med egne registrerede data og datafangstrapporterne, kan der være forskellige forklaringer herpå. Der kan være anvendt ikke-gangbare laboratoriekoder, typisk egne registrerede koder, manglende aktivitet af Sentinel-klienten, registreringer der ligger forud for ubrugtagningen af datafangst.

Den fungerende datafangst-klient foretager INGEN handlinger i dit eget lægesystem, hverken i laboratorieskema eller andre programdele.

Datafangst-klienten er en aktivt kørende proces og beslaglægger som sådan en vis del af den lokale arbejdspladskapacitet men i et omfang der næppe er mærkbart, hvis den enkelte arbejdsplads i øvrigt har overholdt de foreslåede installationskrav ved installering af datafangst-klienten.

Datafangst og P-journal, E-journal

Fra februar 2013 har patienter ved brug af deres NemId kunnet få adgang til fremadrettede registreringer i lægernes journalsystem, men alene registreringer omfattende ICPC-koder. Patienterne har i en længere tid haft adgang til registrerede ydelser, ligesom de via deres personlige medicinprofil har haft adgang til deres lægemiddelordinationer. Patienterne har ikke i P-journalen adgang til skrevne notater men alene de registrerede diagnoser. Vores diagnoseregistrering tjener almindeligvis flere formål, et vigtigt formål er organisering af vores journalsystem på basis af de registrerede diagnoser. Dette kunne tænkes at afspejle en vis konflikt imellem de faktisk registrerede diagnoser og intentionen med registreringen i forhold til patientens fortolkning af de registrerede diagnoser.

På DAK-Es hjemmeside, www.dak-e.dk, kan findes mere information om datafangst såvel som brugervejledning og support.