Bestyrelsesmøde, Trinity, 27. marts 2014

Deltagere: John Mortensen, Ole Klitgaard, Preben Larsen, Rasmus Krogh, Thomas Rasmussen og Tyge Fogh(referent)
Leo Thomsen(Uden for bestyrelsen, inviteret som dirigentforslag på GF)

1. Referater for bestyrelsesmøder i 2014 godkendes.

2. Samarbejdsaftalen med CGM er gennemdrøftet og godkendt af alle parter. Underskrives af den samlede bestyrelse.

3. Regnskab
John fremlægger regnskabet med de korrektioner som samarbejdsaftalen medfører.
Leo Thomsen, som lægelig revisor, kommenterer at det generelt ikke fremgår af bilagene at de er godkendt af kassereren/et bestyrelsesmedlem til udbetaling. Der er ingen bemærkning til anvendelsen af midlerne. Kommentarerne tages ad notam.

4. Kandidater til bestyrelsen
Der er ikke kendte kandidater i tilstrækkeligt antal til en fuldtallig bestyrelse.

5. Kursusafvikling aftales
Ole, Rasmus og John deltager i den afsluttende seance med “CGM og Bestyrelsen i krydsild”.

6. Eventuelt.