Vedtægter for XMO Brugerforening 10.marts 2017

§1. Formål
– at være den samlende forening for brugerne af CompuGroup Medical lægesystemer.
– at øge kendskabet til og påvirke den videre udvikling af CompuGroup Medical lægesystemer.§2. Medlemskab
2.1 Som medlem kan optages alle læger, der har brugerlicens til et lægesystem leveret af firmaet CompuGroup Medical, Danmark, eller et afløsende ejerforhold.
2.2: Ekstraordinære medlemmer kan indstilles af bestyrelsen og optages efter generalforsamlingens accept.§ 3. Kontingent
3.1: Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
3.2: Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse udbetales ingen andel af foreningens aktiver eller refusion af kontingent.§ 4. Bestyrelse
4.1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer.
Valget af bestyrelsesmedlemmer er gældende for 2 år således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.
4.2: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
4.3: Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens beslutning, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
4.4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
4.5: Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
4.6: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.7: Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med møder og arran­gementer dækkes efter regning eller skøn, ligeså telefon, porto og kontorhjælp.
4.8: Bestyrelsen kan ansætte sekretær til varetagelse af det daglige kontorarbejde. Sekretæren får stillet nødvendigt kontorudstyr til rådighed.§ 5. Regnskab
5.1: Brugerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
5.2: Kassereren udarbejder årsregnskab og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse ved den årlige generalforsamling.
5.3: Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor.

§ 6. Tegningsret
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden er den ene.

§ 7. Revision
Der vælges 2 revisorer fra foreningen, hvis opgave er at sikre at midlerne bruges i overensstemmelse med foreningen vedtægter.

§ 8. Generalforsamling
8.1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved meddelelse i brugerbladet, pr mail eller pr. brev med mindst 14 dages varsel.
8.2: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den består af samtlige medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
8.3: Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Stillede forslag vedtages ved simpel majoritet.
8.4: Forslag medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
8.5: Såfremt et medlem er forhindret i at give møde, har vedkommende medlem ret til at afgive sin stemme skriftligt, vedrørende de på dagsordenen opstillede forslag. Stemmeafgivningen fremsendes i forseglet kuvert til formanden, der ubrudt giver denne til dirigenten, så snart denne er valgt.
8.6: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning.
8.7: Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt 1 af de tilstedeværende medlemmer kræver det.
8.8: Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af dirigenten.
8.9: Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringer
9.1. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10 medlemmer, der skriftligt anmoder formanden om at indkalde den.
9.2. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer.

§ 10. Opløsning
11.1: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
11.2: Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Læger uden Grænser.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. marts 2017.