Bestyrelsesmøde 12.4.2018

Referat XMO-brugerforening bestyrelsesmøde 12/4 2018
Tilstede: Heidi Mühlbrandt, Eva Henriksen, Eva Schandorf, Fred Hersbøl og John Rosenberg.

1. Valg Af referent: John Rosenberg
2. Godkendelse af referat fra sidst enstemming af alle tilstedeværende.
3. Medlemsaktivitet: 503 medlemmer, Hjemmeside: 322, Diskussionsforum: 199. Medlemslisterne administreres via Winkas hvor kontigent opkrævningen foregår. Eva H vil spørge vores revisors bogholder om hun kan opdatere medlemslisterne, og ajourføre dem. Hvis det er besværligt, tilbyder Heidi at står for medlemslisten under grundig introduktion. Vi vil gerne bede CGM om fortsat at tilbyde 1. års medlemsskab til brugerforeningen John kontakter CGM, Anita.
4. Revideret Årsregnskab 2017: Godkendes og underskrives af bestyrelsen, der er underskrevet og godkendt af de lægelige revisorer.
5. Evaluering af Brugerforeningens Årsmøde 2018: Fred Rapporterer: Generelt utrolig stor tilfredshed. Rigtigt gode anmeldelser til Paneldebat, og de enkelte Workshops. Videooptagelser af paneldebatten lægger vi på Youtube og laver link på vores hjemmeside. Videooptagelser fra Workshops lægges på Brugernet lukket del. Sandkassen: kan om noget af sandkassetiden kan afløses af Tips og tricks for personale om eftermiddagen. Forslag fra Tyge om at der kan laves videoklip til Tips og Tricks på aftalte emner: Fx Kalender funktioner, Labkortet, Smarte genveje, etc. Evt. laver vi aftalte seancer ud fra bruger ønsker (fra forum).
Forslag fra Eva om mere styring facilitator evt. fra bestyrelsen, i de enkelte workshops så man kommer gennem stoffet.
Programmappe var en succes. Alt i alt Vellykket Årsmøde og Planlægningen af næste års møde planlægges. Trinity er booket (14-15 marts), Fred kontakter Trinity mhp. Datoer og melder tilbage.
6. Konstituering foreløbig: Formand: John Rosenberg, Kasserer: Eva Henriksen, Kursusudvalg: Fred Hersbøl og Heidi Mühlbrandt. Hjemmesideansvarlig: Tyge Fogh. Softwareansvarlig: Alle læser vedtægterne igennem til næste møde. Ved møde 31/5 kan konstitutionen godkendes.
7. Samarbejds aftale :John har sendt mail til Michael Hein mhp om vi skal fastholde samarbejdsaftalen + om der skal laves ændringer. Tages op på næste møde. Bestyrelsen ønsker at samarbejdsaftalen indeholder garantier for vores ønsker kan gennemføres, det må vi diskutere hvordan kan formuleres. Vi aftaler at gennemgå den ved næste møde.
8. Nyhedsfeed: Aftale om konkrete indlæg på Brugerforum, gerne med reference til hjemmesiden. Alle i bestyrelsen kan byde ind.
9. Hjemmesideadministrationen: Planlægge at flere i bestyrelsen kan hjælpe med administrationen af hjemmesiden, Eva S er interesseret i indførelse.
10. Evt: