Highlights fra møder XMO Brugerforening og CGM 29.-30.april 2015

Af Tyge Fogh 20150512, sidst redigeret 20150525

Mod syd ved Sabro Kro w1024

Morgenudsigt fra Sabro Kro

Torsdag 29. april holdt XMO Brugerforening bestyrelsesmøde på Sabro Kro ved Århus. Dagen efter, fredag 30. april var der fællesmøde med CGM i CGMs hovedkvarter i Århus.
Referater fra møderne kan læses her.
Nedenfor en prosaversion af møderne.

Hvordan opleves XMO V8.25?
Overvejende positivt. Der er mange ting der kunne være anderledes og mange ting der er gode.
Nogle glimrende nyheder skjuler sig bag nogle tastetryk og er ikke dokumenterede nogetsteds.
En mere udførlig releasenote efterlyses. Lidt om det umiddelbare indtryk og lidt om features kan læses her

Årskursus på Trinity.
Det nu overståede årskursus 20. marts har fået gode anmeldelser.
Der efterlyses endnu mere programrelateret stof. Dette må selvfølgelig overvejes, men for at opnå kursusgodkendelse fra PLO og dermed tilskud, kan indholdet af kurset ikke alene være XMO-relateret.
Annonceringen af kurset kom alt for sent. Alligevel var deltagerantallet absolut i orden. Medvirkende var utvivltsomt CGMs hjælp til annoncering af kurset som nyhed i XMO.
Dato for næste års kursus er fastsat til fredag 11. marts 2015, så reserver datoen allerede nu.

Status på V8.25 30. april 2015
68 klinikker har v8.25.
601 klinikker har stadig v8.23.
Alle forventes at have v8.25 indenfor få uger.
En overraskelse ved konverteringen er at der i nogle klinikker er databaseløsninger der er ændret specifikt for den enkelte klinik i tidernes morgen af en eller anden grund. Disse giver uventede forsinkelser, men luges stille og roligt væk så der fremover ikke vil være disse tidsrøvende forskelle ved opdateringer.

Rapportering af fejl
Tilbagemelding fra CGM på indmelding af fejl er ikke særligt god. Som bruger opleves det frustrerende ikke at vide om en fejl er registreret og ikke at vide om en fejl allerede er registreret og det derfor måske er spildt af tid at indrapportere en fejl.
Der er tænkt over dette mange gange, men ikke fundet nogen god løsning.

FMK
Der er jævnligt møder om FMK med NSI, Regionerne, lægeprogramleverandørerne. Den aktive brugerdeltagelse, læs praktisrende læger er begrænset. XMO Brugerforening vil gerne i relevant omfang deltage i disse møder. CGM orienterer os og John og Fred stiller op.
Inside: Hvorfor foreslår medicinkortet ikke mere en tilsvarende pakning, når en pakning/et varenummer er udgået? Savnes af alle tilstedeværende. En enkelt bruger så sig gal på denne funktion. Argumentet var vist konkurrenceforvridelse. Da CGM ikke ændrede funktionen, gik brugeren til embedslægen, der dikterede at medicinkortet ikke måtte foreslå en bestemt pakning.

Betatest
I mere end et år har XMO været i betatest fraset 2 måneder. Det har trukket tænder ud hos betatesterne. Der vil også i fremtiden komme store opdateringer, men mange features vil kunne tilføjes til programmet hen ad vejen som mindre opdateringer, testet i en enkelt klinik eller to. Denne måde at teste på vil gøre det mindre sårbart at teste da kun et enkelt hjørne af XMO måske ikke vil fungere hensigtsmæssigt, men hele programmet vil ikke bryde sammen.
Det vil betyde at færdige velfungernede funktioner ikke vil blive forsinket af et måske mindre problem et helt andet sted.

Giver bedre mulighed for at større klinikker “risikofrit” kan være betatestere.

Rekruttering
Vi taler om rekruttering af betatestere, aktive i brugerforeningen og faldende medlemstal i foreningen. Hvis det går helt galt, kan vi ikke honorere aftalerne i samarbejdsaftalen. Så galt er det ikke nu. CGM vil gerne tilbyde meddelelser via XMO om Brugerforeningens eksistens og aktiviteter.

Fokus på fejlretning har medført et meget mere stabilt program.

Productivee
Der er i flere år forsøgt at finde et værktøj til samarbejde om udvikling af program, prioritering af udviklingsopgaver, udviklingsforslag osv. Programmet/hjemmesiden Productivee er taget i brug og ser absolut lovende ud. Der ligger allerede 30-40 udviklingsønsker. Udviklingschef Morten Eriksen lægger CGMs ønskebruttoliste(knapt 200) på Productivee.
Alle bestyrelsesmedlemmer tilmeldes Productivee og kan kommentere af hjertets lyst og oprette nye punkter.
CGM og Brugerforeningen vil sammen forsøge at prioritere de 25 mest presserende og/eller højeste ønsker, tidssætte dem og planlægge fremtidig udvikling.
Et afstemningssystem på CGM brugernet vil måske blive etableret så de brugere der ønsker det, kan være med til at prioritere. Debat på XMO brugerforum.
Tidshorisont: CMG-liste 13.maj, bestyrelsesprioritering 22.maj, brugertilbagemelding 3.juni.

Udviklingsforløb:
1. CGM og brugerforening: Design
2. CGM: Udvikling
3. CGM: Intern tilretning
4. CGM og brugerforening: Accept
5. Brugerforening: Betatest
6. Brugere: Produktion
design udv qa accept beta produktio

Lokal sentinel
CGM arbejder på at muliggøre udtræk af og visning af data, f.eks som kvalitetsrapporter som i Sentinel, blot med brug af egne data uden adgang for udefra kommende. Kan være visning af patientdata, økonomiske data…
Vil formentlig blive et værktøj på nettet som blot vil kunne håndterer en database. Ikke kun fra XMO men også fra andre lægesystemer.
Vi ser frem til at høre mere.

Den store stygge Sentinel
Dak-e vender formentlig tilbage med en ny klient(=program) der kun indsamler lovlige data. Tidshorisont efter sommerferien.
Man kan vælge at afinstallere Sentinel fuldstændig og dermed undgå det månedlige gebyr til CGM. Når Sentinel skal(ret utænkeligt andet) geninstalleres, vil det medføre en udgift.
Man kan vælge at lade Sentinel fortsætte uændret. Data indsamles fortsat, men sendes for tiden ikke ud af klinikken.

Vaccinationsregisteret er på vej. Obligatorisk fra 1.nov 2015. Lad os se om det holder stik.

Workshop om tidsbestillingen opsætning af tidsbestilling planlægges.

Hastigheden i medicinkortet
Ikke overvældende. XMO henter dels data fra FMK, dels lokale data. Alt tager tid. I store medicinkort kan betydelig hastighedsgevinst opnås ved at slette medicin der ikke benyttes mere: Gammel medicin, lokal medicin, løser recepter.
Inside: Nogle konkurrerende lægesystemer er hurtigere til at hente medicinkort end XMO. Hvorfor? Såmænd fordi medicinkortet hentes fra FMK straks patienten åbnes, ikke først når medicinkortet åbnes. Af hensyn til belastningen af FMK-serveren/serverne er dette er ikke tilladt iflg. aftalerne omkring FMK. Det er derfor vi ikke får en opdateret medicinoversigt på forsiden når en patient åbnes.

Telefoni
9 firmaer forsøger/laver tilpasninger til XMO.

Næste fællesmøde bliver fredag 21. august 2014.