Ordinær Generalforsamling i XMO Brugerforening d. 15. 3. 2024 

  1. Valg af dirigent: Dorte Kann
  • Valgt af referent Heidi Mühlbrandt 
  • Formandens beretning, se vedhæftede: Formand John Rosenberg fremlægger beretningen. 
  • Fremlæggelse af revideret regnskab fremlægges af kasserer Robert Balslev. Bestyrelsen har grundet en stor egenkapital, bevidst budgetteret med, at årsmødet gav underskud på ca 120.000 kroner således, at en del af disse aktiver i foreningen blev anvendt til at dække udgifter til årsmødet. Bestyrelsen mener ikke, at der bør opspares store beløb i foreningen. Beløbet blev anvendt på kursussted, forplejning til medlemmerne ved socialt arrangement til medlemmerne, leje af kursus faciliteter billigere end den faktuelle pris. Regnskabet godkendt. 
  • Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og vederlag honorar og kontingent besluttes. Der udspørges til tidsforbrug for bestyrelsesmedlemmerne, det oplyses, at der afholdes ca 4 bestyrelsesmøder pr år plus møder i forbindelse med årsmødet og at det forventes, at der tages fri fra klinikkerne til at deltage i årsmødet. At der arbejdes hjemme vedrørende de forskellige poster derudover. At honoraret sidste gang blev sat op for 4 år siden til 50.000 pr år pr medlem, og at bestyrelsen foreslår, at det øges med 5.000. Det foreslåes, at det årlige kontingent til foreningen forbliver 700kr pr læge pr klinik. Efter drøftelser, vedtages det, at honorar fastsættes til 55.000 og kontingent til 700kr.  
  • Valg til bestyrelsen: John Rosenberg, Eva Sander Henriksen og Fred Hersbøl stopper. Michael Brun stiller op in abscentia, har interesse for området. Heidi Mühlbrandt, Robert Baslev, Christopher Aabel, Thomas Erstad og Birgitte  Brinck-Jensen genopstiller, Birgitte som menigt medlem i stedet for suppleant posten. 
  • Valg af 1-2 suppleanter Fred Hersbøl stiller op som suppleant 

Således ser bestyrelsen sådan ud: 

Menige medlemmer: Robert Balslev, Heidi Mühlbrandt, Christopher Aabel, Thomas Lunn Erstad, Birgitte Brinck-Jensen, Michael Bruun. 

Suppleant: Fred Hersbøl

  • Valg af 2 lægelige revisorer. John Rosenberg og Eva Schandorff vælges. 
  • Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
  1.  Eventuelt : Forbedringsmuligheder: Skal opgaver versus vores ønsker. Kjeld Gandrup har lovet 2 uger to gange om året dedikeret til os. Drøftelser om CGM og deres service til os. 

Facebook gruppen 550 tilmeldte brugere 

Antal medlemmer 315 medlemmer

Referent Heidi Mühlbrandt