Årsmøde 2015 Ekstraordinær generalforsamling dagsorden

Fredag d. 20. marts 2015

Trinity Konferencecenter
Gammel Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

Ekstraordinær generalforsamling, dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændring § 4.1

Vedtægter for XMO Brugerforening
Forslag til vedtægtsændinger anført med kursiv og rødt.

§ 1. Formål
– at være den samlende forening for brugerne af CompuGroup Medical lægesystemerne.
– at øge kendskabet til og påvirke den videre udviklingen af CompuGroup Medical lægesystemerne.

Ændringsforslag til § 1
1.1: lægesystemerne erstattes x 2 af lægesystemer
1:1: udviklingen erstattes af udvikling

§ 2. Medlemskab
2.1 Som medlem kan optages alle læger, der har brugerlicens til et lægesystem leveret af firmaet Compu Group Medical, Danmark, eller et afløsende ejerforhold.
2.2: Ekstraordinære medlemmer kan indstilles af bestyrelsen og optages efter generalforsamlingens accept.

Ændringsforslag til § 2
2.1: Compu Group Medical erstattes af CompuGroup Medical

§ 3. Kontingent
3.1: Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
3.2: Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse udbetales ingen andel af foreningens aktiver eller refusion af kontingent.

§ 4. Bestyrelse
4.1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer.
6 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være speciallæger i almen medicin. Det 7. medlem tilstræbes valgt blandt medlemmer af foreningen fra de øvrige specialer.
Valget af bestyrelsesmedlemmer er gældende for 2 år således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Mindst en af suppleanterne skal være speciallæge i almen medicin.
4.2: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
4.3: Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens beslutning, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
4.4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
4.5: Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
4.6: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.7: Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med møder og arran­gementer dækkes efter regning eller skøn, ligeså telefon, porto og kontorhjælp.
4.8: Bestyrelsen kan ansætte sekretær til varetagelse af det daglige kontorarbejde. Sekretæren får stillet nødvendigt kontorudstyr til rådighed.

Ændringsforslag til § 4
4.1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer erstattes af Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
4.1: Følgende afsnit slettes: ”6 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være speciallæger i almen medicin. Det 7. medlem tilstræbes valgt blandt medlemmer af foreningen fra de øvrige specialer.”
4.1: 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
4.1: Følgende afsnit slettes: ”Mindst en af suppleanterne skal være speciallæge i almen medicin”.
4.4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede ændres til Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
4.5: Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne ændres til Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 5. Regnskab
5.1: Brugerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
5.2: Kassereren udarbejder årsregnskab og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse ved den årlige generalforsamling.

§ 6. Tegningsret
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden er den ene.

§ 7. Revision
Der vælges 2 revisorer, hvis funktion er at revidere regnskabet.

§ 8. Generalforsamling
8.1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved meddelelse i brugerbladet, pr mail eller pr. brev med mindst 14 dages varsel.
8.2: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den består af samtlige medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
8.3: Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Stillede forslag vedtages ved simpel majoritet.
8.4: Forslag medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
8.5: Såfremt et medlem er forhindret i at give møde, har vedkommende medlem ret til at afgive sin stemme skriftligt, vedrørende de på dagsordenen opstillede forslag. Stemmeafgivningen fremsendes i forseglet kuvert til formanden, der ubrudt giver denne til dirigenten, så snart denne er valgt.
8.6: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning.
8.7: Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt 1 af de tilstedeværende medlemmer kræver det.
8.8: Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af dirigenten.
8.9: Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringer
9.1. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10 medlemmer, der skriftligt anmoder formanden om at indkalde den.
9.2. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer.

§ 10. Opløsning
11.1: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
11.2: Ved opløsning deles foreningens aktiver og passiver ligeligt blandt medlemmerne.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx.