Ordinær generalforsamling i XMO Brugerforening

Trinity, fredag 10. marts 2016 kl 11.30

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af formandens årsberetning
4. Beretning fra udvalg
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Forslag medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt eller pr. mail til formanden for bestyrelsen

Såfremt et medlem er forhindret i at give møde, har vedkommende medlem ret til at afgive sin stemme skriftligt, vedrørende de på dagsordenen opstillede forslag. Stemmeafgivningen fremsendes i forseglet kuvert til formanden, der ubrudt giver denne til dirigenten, så snart denne er valgt.