Ordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Robert Balslev blev valgt som referent.

  1. Formandens beretning findes her.
  2. Der var ingen beretning fra udvalg.
  3. Eva Henriksen, brugerforeningens kasserer fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
  4. Eva Henriksen fremlagde budgettet for 2023, hvor der budgetteres med et underskud, da foreningen ikke skal have en stor formue. Udgifterne til bestyrelsen stiger, da bestyrelsen vokser med 2 medlemmer.
  5. Kontingentet fastholdes på 700 kr./år
  6. John Rosenberg og Heidi Mühlbrandt var på valg og genopstillede. Thomas Lunn Erstad og Christopher Koch Aabel stillede op. Da der var 4 ledige pladser, blev alle 4 valgt. Birgitte Brinck-Jensen stillede som den eneste op til suppleant-posten og blev således valgt som suppleant.
  7. Valg af 2 lægelige revisorer: Martin Petersen og Karen Margrethe Bjerre blev valgt.
  8. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Evt.:               a. Det blev foreslået at man reklamerer for Brugerforeningen i XMO (som push-besked).
                      b. Det blev foreslået at opdatere hjemmesiden, og det blev drøftet, i hvilken grad man skal bruge hjemmesiden og i hvilken grad man skal bruge FaceBook gruppen.
                      c. Et medlem foreslog, at der ugentlig læggges et nyt tip/trick på FaceBook-siden. Evt. kan man forsøge at få CGM til at påtage sig denne opgave.
                      d. Der blev spurgt til, hvordan medlemmerne var blevet indkaldt til Generalforsamlingen, og Eva Henriksen forklarede, at der er blevet send e-mail indkaldelse ud til alle medlemmer i
                          medlemskartoteket.